Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities en begrippen

Je Zaak Next Level: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34094289.
Diensten: Je Zaak Next Level levert diensten op het gebied van coaching, trainingen, workshops en marketing.
Klant: de persoon of personen aan wie Je Zaak Next Level haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Je Zaak Next Level heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Je Zaak Next Level zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Je Zaak Next Level. De opdrachtgever dient ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel met haar bedrijf.
Offerte: de door Je Zaak Next Level opgesteld schriftelijk document waarin de door haar te leveren diensten duidelijk staan vermeld, evenals de prijs die de klant daarvoor moet betalen. De inhoud van de offerte is leidend voor het bepalen van de omvang van de overeenkomst.
Overeenkomst: het resultaat van het aanbod van Je Zaak Next Level en de acceptatie daarvan door de klant. De offerte, het aanbod zelf, de schriftelijke reactie van de klant en deze voorwaarden maken hier deel van uit.
Derden: in voorkomende gevallen kan Je Zaak Next Level haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Je Zaak Next Level kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende overeenkomst of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij Je Zaak Next Level partij is, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Je Zaak Next Level en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor het eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Je Zaak Next Level. De verplichtingen gaan nooit verder dan door Je Zaak Next Level schriftelijk is bevestigd.
Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Je Zaak Next Level uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Je Zaak Next Level, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Je Zaak Next Level een aanvang is gemaakt.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door de acceptatie van de klant van het door Je Zaak Next Level gedane aanbod. Deze acceptatie door de klant is bindend en de klant gaat met het geven van akkoord een betalingsverplichting aan.
Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Je Zaak Next Level mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Je Zaak Next Level daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Je Zaak Next Level anders aangeeft.
Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Je Zaak Next Level, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
Alle aanbiedingen van Je Zaak Next Level hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Je Zaak Next Level is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Je Zaak Next Level zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.2 en 5 van deze Algemene Voorwaarden.
Je Zaak Next Level kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de diensten van Je Zaak Next Level ook te koop zijn via de knop op de website bij de desbetreffende dienst, ga je akkoord met de algemene voorwaarden door een dienst te boeken.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5: Tussentijdse wijziging

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Je Zaak Next Level de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 6: Uitvoering

Je Zaak Next Level zal de overeenkomst uitvoeren op een manier die van een professionele coach mag worden verwacht.
Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde open en eerlijk zijn naar elkaar, voor een zo optimaal mogelijk coachingstraject.
Je Zaak Next Level zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Je Zaak Next Level niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.
De klant erkent dat hij/zij Je Zaak Next Level als coach heeft gekozen vanwege haar specifieke manier van werken. Dit kan anders zijn dan de werkwijze van andere coaches. De klant kan geen beroep doen op artikel 6.1 als de klacht betrekking heeft op de invulling en zienswijzen van de door Je Zaak Next Level gegeven coaching.
Je Zaak Next Level is niet aansprakelijk of verantwoordelijk van de gevolgen van keuzes die de klant zelf maakt. Zij heeft slechts een coachende rol.
De klant zal alle relevante informatie voor het uitvoeren van de overeenkomst delen met Je Zaak Next Level. De klant zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens die zij/hij deelt met Je Zaak Next Level tijdig worden aangeleverd en dat deze juist en volledig zijn. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens en informatie heeft aangeleverd, mag Je Zaak Next Level de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de kosten hiervan doorberekenen aan de klant.
Je Zaak Next Level is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij bij de uitvoering van de overeenkomst uit is gegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, verstrekt door de klant.

Artikel 7: Prijs en betaling

Je Zaak Next Level is volledig vrij in het bepalen en veranderen van haar prijzen.
De klant kan er geen aanspraak op maken dat een bepaalde dienst eerder goedkoper of duurder was.
In de offerte van Je Zaak Next Level staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Je Zaak Next Level voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Tenzij schriftelijk of in deze voorwaarden anders is bepaald, factureert Je Zaak Next Level het overeengekomen bedrag in één keer voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst.
De betaaltermijn is 7 (zeven) dagen na factuurdatum.
Bij aankopen rechtstreeks via de website betaalt de klant direct en volgt de factuur dezelfde dag.
Partijen kunnen alleen schriftelijk overeenkomen dat het verschuldigde bedrag door de klant in termijnen kan worden voldaan. Je Zaak Next Level kan hier extra kosten voor in rekening brengen bij de klant.
Bij betaling in termijnen wordt het totaalbedrag gedeeld door het aantal overeengekomen termijnen en gefactureerd in delen. De klant dient elke deelfactuur binnen de betaaltermijn te voldoen.
Indien de klant de (deel)factuur niet op tijd betaalt, zal Je Zaak Next Level de klant een herinnering sturen met daarin een nieuwe betaaltermijn. Blijft de betaling ook dan uit, dan is de klant van rechtswege in verzuim. Je Zaak Next Level heeft dan het recht de vordering uit handen te geven en te vermeerderen met de wettelijke rente.
Eventuele incassokosten en andere (juridische) kosten in verband met de vordering zijn volledig voor rekening van de klant.
Indien de factuur niet wordt betaald door de klant is Je Zaak Next Level, onverminderd artikel 7.10 en 7.11 van deze voorwaarden, gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Bovendien is Je Zaak Next Level in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 8: Annulering

Tot 7 (zeven) dagen voor aanvang van het afgesproken coachingstraject met Je Zaak Next Level, kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren. Daarna wordt er 100% in rekening gebracht.
Mocht je ziek zijn of op vakantie gaan tijdens je traject, mag je maximaal 2 keer je coaching gesprek verzetten binnen diezelfde week waarin je je oorspronkelijke afspraak had gepland.

Artikel 9: Duur en afsluiting van de overeenkomst

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk van tevoren overeengekomen in de overeenkomst. In de overeenkomst wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.
De overeenkomst kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd.
Na het einde van de overeenkomst blijven de bepalingen van de voorwaarden van kracht en artikel 11 in het bijzonder.
Het herroepingsrecht geldt niet op de diensten van Je Zaak Next Level, ongeacht of de klant een ondernemer is of niet. Door de aard van de diensten is het niet mogelijk de overeenkomst terug te draaien. De klant heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Je Zaak Next Level desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
Je Zaak Next Level mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Je Zaak Next Level houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Je Zaak Next Level voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Je Zaak Next Level. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Je Zaak Next Level. Op alle door Je Zaak Next Level ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen 1 op 1 coaching

Je Zaak Next Level kan bij 1 op 1 coaching geen garanties geven op een te behalen resultaat. Zij spant zich ervoor in om de klant op een professionele wijze te begeleiden, maar klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor haar eigen proces.
Je Zaak Next Level baseert zich bij de 1 op 1 coaching mede op de informatie die de klant met haar deelt over zichzelf en zijn/haar bedrijf. Indien blijkt dat de informatie die de klant heeft verstrekt niet volledig of onjuist is, kan de klant er geen aanspraak op doen als de coaching niet aansluit op zijn/haar verwachtingen.
Dit artikel dient ter aanvulling op de overige voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen Online Leeromgeving

Het is de klant niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de online leeromgeving door het delen van inloggegevens of anderszins.
De klant is ervoor verantwoordelijk om voor het account in de online leeromgeving een veilig wachtwoord te kiezen.
De klant zal geen screenshots maken of op een andere wijze beelden delen van de inhoud en ander Werk binnen de online leeromgeving.
Het is de klant niet toegestaan informatie uit de online leeromgeving te verwerken in haar eigen diensten en/of social media of op welke wijze dan ook.
De klant dient er zelf voor te zorgen dat ze beschikt over een stabiele en veilige internetverbinding en de juiste hard- en software om de online leeromgeving te kunnen bezoeken.
Je Zaak Next Level kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van een bepaald resultaat na het doorlopen van het aanbod in de online leeromgeving. Zij biedt de klant een platform met informatie en haar visie op ondernemen, waar de klant haar voordeel mee kan doen. Je Zaak Next Level kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen de klant er vervolgens mee doet.
Bij overtreding van dit artikel door de klant heeft Je Zaak Next Level het recht de toegang tot de online leeromgeving te blokkeren en/of het coachingstraject te beëindigen.
In verband met het digitale karakter en de directe toegang van de klant tot alle informatie en werken van Je Zaak Next Level, is opzegging of ontbinding danwel herroeping niet mogelijk voor alle diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van de online leeromgeving.
Dit artikel dient ter aanvulling op de overige voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.

Artikel 14: Geheimhouding

Je Zaak Next Level is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Je Zaak Next Level houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Je Zaak Next Level en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Je Zaak Next Level geleverde zaken en/of diensten.
Daarnaast is Je Zaak Next Level nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Je Zaak Next Level rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 6.3).

Artikel 16: Overmacht

Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van een overeenkomst (met uitzondering van de betalingsverplichtingen) die het gevolg is van een overmachtssituatie. Onder overmachtssituaties wordt verstaan: staking, landelijke tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, pandemieën, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
Indien een overmachtssituatie langer voortduurt dan drie (3) maanden, kunnen partijen de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Je Zaak Next Level partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
In geval van geschillen doet de Nederlandse rechter uitspraak.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door de klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de klant.

Artikel 18: Slotbepaling

Je Zaak Next Level is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst online beschikbare versie van de algemene voorwaarden.

 

 

Pin It on Pinterest